EGA จับมือ ก.สาธารณสุข 77 จังหวัดทั่วประเทศ จัดสัมมนาการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล


23 January 2560
851

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล ให้ กับสาธารณสุขจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐในระดับท้องถิ่นสู่ส่วนกลางและ พัฒนาไปสู่ดิจิทัล ตลอดจนสร้างความตะหนักถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและบูรณาการ

โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงาม วงศ์วาน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 70 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของภาคราชการ และการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้ เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการระบบ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ (Common Government Network Infrastructure) โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วน ราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) และในปี 2559 ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วม กันบนเครือข่าย GIN จำนวน 10 ระบบข้อมูล (จากแผนงานที่กำหนดไว้ 6 ระบบ) เช่น ระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้า ใจแนวทางการบูรณาการด้านดิจิทัลมากขึ้น และต้องการประหยัดงบประมาณในการเชื่อมต่อเครือข่าย จึงมีการ ขอใช้บริการเครือข่าย GIN เข้ามาเป็นจำนวนมาก