สัมมนารายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2559


22 November 2559
1361

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดงานสัมมนารายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดย นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายเรื่องการยกระดับรัฐบาลท้องถิ่นสู่การเป็น Digital Government ตามนโยบาย Digital Thailand เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยในการสำรวจครั้งนี้ พบว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด โดยมีช่องทางในการติดต่อกับประชาชนหลากหลาย ทั้งช่องทางการร้องเรียนของประชาชนผ่านเว็บบอร์ดสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เพื่อติดตามผลการร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เผยแพร่เอกสารในรูปแบบ Word Excel ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้ มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ชัดเจนภายใต้ประกาศของจังหวัด และมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดในทุกหน่วยงาน 

เอกสารแนบ

1