อีจีเอนำทัพบริการอัจฉริยะจากภาครัฐโชว์ในงาน ITU Telecom World 2016 เตรียมพร้อมประชาชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


15 November 2559
1021

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐโดยความร่วมมือกับทุกหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดมิติความเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐ เอกชน  ชุมชน และประชาชน นำทัพบริการอัจฉริยะจากภาครัฐโชว์ในงาน ITU Telecom World 2016 อาทิ Digital Government Master Plan, บริการด้าน Infrastructure as a service (G-IaaS) และ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการในงาน ITU Telecom World 2016 วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายนนี้ EGA ต้องการกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับบริการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ เพื่อเตรียมพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชน เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยบริการอัจฉริยะจากภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น  G-News แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยนิทรรศการครั้งนี้ EGA ได้แบ่งโซนการจัดบูธออกเป็นสามส่วน คือส่วนที่ 1. นำเสนอ Digital Government Master Plan หรือ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้กำหนดให้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู่ความเป็นเลิศ เป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ โดยหนึ่งในบทบาทหลักของ EGA คือการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

ภายในงานจะได้พบกับผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ EGA ที่ผลจากการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) โดยองค์กรสหประชาชาติ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ 77 ดีขึ้น 25 อันดับ ส่วนผลการจัดอันดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งล่าสุดประจำปี พ.ศ. 2559 (Waseda-IAC international e-Government ranking) ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer – CIO) ประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่ 21 จาก 22 และได้อันดับที่ 2 ของอาเซียน เป็นผลมาจากทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เชื่อว่าการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและการตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ จะยกอันดับประเทศไทยให้ดีขึ้นอีกในปีต่อไป”

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยภาครัฐสามารถใช้ในการวางแผนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย รวมทั้ง วัดความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ในการพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ดร. ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับในส่วนที่ 2. นำเสนอบริการด้าน Infrastructure as a service (G-IaaS) ของ EGA ซึ่งเป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบฐานข้อมูล พร้อมด้วย Platform as a service (G-PaaS) ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็น Software as a service (G-SaaS) หรือบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยราชการสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทำงานผ่าน Government Cloud Service (G-Cloud) ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงสร้างบริการอื่นที่มีอยู่ใน GIN (Government Secured Intranet) ระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการให้เกิดงานบริการที่มีคุณภาพได้อย่างครบวงจร

ส่วนที่ 3. นำเสนอบริการในรูปแบบดิจิทัลสำหรับประชาชน ได้แก่ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันและผ่านเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางการติดต่อราชการในชื่อ GovChannel.go.th โดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น อาทิ เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ, เว็บไซต์ info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ และเว็บไซต์govspending.data.go.th หรือภาษีไปไหน? ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เป็นต้น

ส่วนสุดท้ายที่อยากแนะนำให้ประชาชนเข้ามาชมคือการจัดแสดงข้อมูลแอปพลิเคชัน สุขพอที่พ่อสอน ซึ่ง EGA ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำขึ้น โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" ซึ่งแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน” 

ทั้งนี้ งาน ITU Telecom World 2016 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี บูธสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เลขที่ T13 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ega.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1168139206589052

ป้ายกำกับ : ITU2016