EGA มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture


25 October 2559
1072

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp5) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสร้างแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบายขององค์กรไปถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การจัดทำกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA)

โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp5) และแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่สำเร็จหลักสูตรการอบรม ทั้งนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1142463905823249

ป้ายกำกับ : EGA Enterprise Architecture EA eGExp5