พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6


10 October 2559
990

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 โดยมี นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้นเอ็ม โรงแรม ปทุมวันปริ้นเซสที่ผ่านมา 

โดยหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6" นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาจากวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับผู้เข้าอบรมฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ในองค์กร เพื่อผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลให้ก้าวหน้า และสร้างโอกาสในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1128794110523562