EGA ร่วมลงนาม MOU กับ 18 หน่วยงาน พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ


22 September 2559
1478

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 18 หน่วยงาน ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงไอซีทีเดิม) เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น กระทรวงดีอี จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย คัดเลือกระบบบริการที่มีความพร้อมมานำร่องดำเนินการตามแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงานบริการได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวน 3 บริการ

กลุ่มที่ 2 เป็นการปรับปรุงระบบงานให้รองรับการใช้งานบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ สมาร์ทการ์ด ใบเดียวจากประชาชนในการติดต่อ 3 บริการ และ

กลุ่มที่ 3 การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านศูนย์บริการร่วม หรือผ่านระบบออนไลน์

โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านเทคนิค ได้แก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Cloud Service) การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Standard) รวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันด้านนโยบายที่ได้เห็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากทุกส่วนราชการ ในการที่จะปรับปรุงการบริการของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1113700682032905