อบรมและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ หรือ Security Engineer รุ่นที่ 2


1 September 2559
1227

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy ร่วมกับส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมและปฎิบัติการ จัดการปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ หรือ Security Engineer รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทรับผิดชอบได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และที่สำคัญยิ่งคือการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันในกรณีต่างๆ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 สิงหาคม 2559 รวม 10 วัน และมีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 37 ท่านจาก 35 หน่วยงาน ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรฯที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฎิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องการปฎิบัติการ และการซักซ้อมรับมือภัยคุกคามต่างๆ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1096611767075130