อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ


14 July 2559
1724

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  โดยนายเกียรติชาย เอี่ยมรักษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญบริหารโครงการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การเชื่อมโยง Linkage Center ผ่านระบบ เครือข่าย GIN" ในงานอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิธีการขอใช้ข้อมูลประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนกลางภาครัฐ (Linkage Center System) และแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (application program) " ภายใต้โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ จัดโดย สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ อาคารกรมการปกครอง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

โดยการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  ซึงภายในงานเป็นการบรรยายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๖ หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเรียกใช้ข้อมูลข้อมูลประชาชนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการจากระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ประชาชนกลางภาครัฐ (Linkage Center System) แทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งจัดแบ่งการจัดอบรมเป็น ๙ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1062034297199544