ก.พ.ร. จับมือ EGA หน่วยงานรัฐและศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เปิดศูนย์บริการร่วมแห่งที่ 3 อำนวยความสะดวกในแหล่งชุมชน


12 July 2559
3915

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มาร่วมให้บริการประชาชน ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมการขนส่งทางบก และภาคเอกชน คือ บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point : G-service point) ขึ้น เป็นแห่งที่ 3

เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการของรัฐที่ต้องการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน และยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าขึ้นมาแล้ว 2 แห่ง โดยแห่งแรกจัดตั้ง ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ แห่งที่ 2 จัดตั้ง ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ ทางเข้าลานจอดรถ G5 และครั้งนี้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 3 โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนายวิบูลย์ ภัทรพิบูลให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โซนเอ ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์    

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1060822093987431
——————————————————————

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐ ร่วม 4 หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เดินหน้าเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน Government Service Point เป็นแห่งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ มุ่งเน้นนำบริการภาครัฐที่หลากหลายไปสู่ชุมชน 

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point : G-service point) ขึ้น เป็นแห่งที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน คือ บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ให้การสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมการขนส่งทางบก ที่นำงานบริการมาร่วมให้บริการ พร้อมกับสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้วย 

“การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อเป็นจุดรวมงานบริการของรัฐจากหลายหน่วยงานนี้ จุดเริ่มแรกเป็นการจัดตั้งในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ในระยะต่อไปเน้นไปที่แหล่งชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนได้ รับความสะดวกจากการขอรับบริการจากรัฐ โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการของรัฐจากการให้บริการในที่ตั้งหรือในสถานที่ราชการเท่านั้น เป็นการให้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนใกล้บ้านที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งทำให้การติดต่อราชการของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น ลดภาระ และความยุ่งยากในการเดินทางไปติดต่อราชการ และที่สำคัญเป็นการพัฒนาการให้บริการของรัฐที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆของการให้บริการประชาชนต่อไป” นายชูเกียรติ กล่าว 

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน ณ ที่นี้ จัดตั้งเป็นแห่งที่ 3 หลังจากที่ผ่านมาได้จัดตั้งมาแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 1 โซนจิวเวอรี่ และ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ ทางเข้าลานจอดรถ G5 ซึ่งทั้งสองแห่งได้รวมบริการภาครัฐที่ประชาชนนิยมมาติดต่อไว้ด้วยกัน สำหรับงานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน แห่งล่าสุดตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 2 อาคาร A ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค (ศรีนครินทร์)  ให้บริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยมีการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย (1) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้บริการทุกวันผ่านตู้เอนกประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชน อาทิ  ระบบข้อมูลบุคคล ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ข้อมูลสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป เป็นต้น (2) สำนักงานประกันสังคม  ให้บริการวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในงานรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 งานให้คำปรึกษางานประกันสังคม งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล งานรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน งานประชาสัมพันธ์และงานรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน  (3) กรมการจัดหางาน ให้บริการวันอังคาร และพฤหัสบดี ในงานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน  งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน งานให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ งานให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และงานบริการข้อมูล และ (4) กรมการขนส่งทางบก ให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ ในงานรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปี 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opdc.go.th และ www.facebook.com/gpointthailand