เกษตร/วิทย์ จับมือ EGA พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) หวังดึงข้อมูลเกษตรกรตั้งต้นเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลใหญ่จากส่วนราชการทั้งประเทศ


13 June 2559
2593

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2559

เกษตร/วิทย์ จับมือ EGA พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) หวังดึงข้อมูลเกษตรกรตั้งต้นเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลใหญ่จากส่วนราชการทั้งประเทศ ช่วยรัฐกำหนดนโยบายช่วยเหลือได้ทันที
 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งข้อมูลนั้นต้องมาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และยังมีการปรับฐานข้อมูลใหม่เพื่อวางรากฐานที่ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด โดยข้อมูลนี้จะถูกนำมาจัดทำเป็นรายงานและระบบการให้บริการข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE เพื่อนำมาใช้ในเชิงนโยบายและการพัฒนาด้านต่างๆ 
 

EGA จะเข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐาน ในรูปแบบของสาธารณูปโภคกลางให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแม่ข่ายที่จะรวบรวมฐานข้อมูลจากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ หลังจากนั้นทั้งสามหน่วยงานจะส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทาง EGA เข้ามาวางระบบไว้ ซึ่งเป็นระบบที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย ขณะเดียวกัน EGA จะทำงานคู่ขนานไปกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตรในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเกษตรกร พร้อมกับเอื้อให้การใส่ข้อมูลเสริมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การสร้างรายงานและระบบการให้บริการข้อมูลเกษตรกรกลางทำงานได้แบบ real time หรือเสมือนจริงตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามแม้บริการหลักของ EGA ที่ได้ลงนามในข้อตกลง หรือ MOU ในครั้งนี้จะเน้นไปที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ หรือ ระบบ Government Information Network (GIN) และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service แต่ EGA ยังจะพร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุนบริการในด้านเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ระบบนี้ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านระบบโมบายและอื่นๆ

ระบบการให้บริการข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรรายบุคคล ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร การถือครองที่ดิน รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในฐานข้อมูลเกษตรกรจะมีทั้งข้อมูลในระดับครัวเรือนและระดับรายบุคคล หรือ PID 13 หลัก และยังเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆได้ทั้งหมดต่อไป ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของเกษตรกรมีความสมบูรณ์และนำไปใช้ในการช่วยเหลือหรือกำหนดเป้าหมายในเชิงนโยบายได้ง่ายขึ้น    

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1043967649006209

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.                 
นายสุวินันท์ ฤกษ์สง่า  ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด
โทร. 02-612-6000 ต่อ 3405