อีจีเอ โชว์ GovChannel งานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน


8 April 2559
1617

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ก.พ. กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบการจัดงานในหัวข้อ "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน" และให้ความสำคัญแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานในพิธี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL

กิจกรรมสำคัญของงานวันข้าราชการพลเรือน คือช่วงบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2559 มีพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559   ณ ลานกิจกรรม Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 โดย สรอ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางในชื่อของ www.govchannel.go.th ในการจัดกิจกรรมบริการประชาชนงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการบริการของอีจีเอ ซึ่งมีนายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ผู้แทนอีจีเอเป็นผู้นำเสนอ 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ การบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำพาสปอร์ต การสอนประกอบอาชีพ การรับข้อร้องเรียน โดยศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงาน ก.พ. ได้อันเชิญพระบรมราโชวาท ซึ่งทรงพระราชทานเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือนมาจัดแสดง รวมทั้งจัดบูทให้บริการปรึกษาแนะนำการเข้ารับราชการ ทุนการศึกษาต่างๆ ด้วย 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005735246162783.1073741976.542226425847003&type=3