EGA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ


13 January 2559
941

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งในด้านกระบวนการ และมาตรฐานรูปแบบ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่าน Government API และการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)  โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ 304 ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา 26 ท่านจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม

ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน กล่าวว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รับทราบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 6 คณะ ให้มีหน้าที่พิจารณาจัดทำงบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ใน 25 แผนงานตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยคณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ในแผนงานที่ (3) เรื่อง การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลัก มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความสำคัญกับงานบริการภาครัฐที่มีลำดับความสำคัญสูง มีการปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและลดภาระติดต่อกับภาครัฐ รวมทั้งมีการบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว และใช้เลขประจำตัวนิติบุคคลในการระบุตัวตนเพื่อให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ในอนาคต