พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ


17 December 2558
1611

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

การจัดพิธีลงนามดังกล่าว สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา  รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ

ดังนั้นสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ข้อที่ 16 ที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ในการติดต่อราชการให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบหมาย ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเมธินี เทพมณี) เป็นหัวหน้าคณะทำงานในเรื่องดังกล่าวด้วยนั้น

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ดังกล่าว จึงถือเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการขออนุญาตของทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกันหรือการขอเอกสารซ้ำซ้อน โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นการเริ่มต้นเชื่อมโยงข้อมูลสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต้องยื่นสำเนาในการยื่นคำขอ  ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  งบการเงิน และหนังสือบริคณห์สนธิ  โดยมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์   สำหรับ  ระยะที่ 2 จะขยายผลในภาพรวมของระบบราชการโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้อยื่นสำเนาในการยื่นคำขอที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.940210346048607.1073741955.542226425847003&type=3