สรอ. ขอแจ้งข่าวด่วนแก่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านเศรษฐกิจดิจิทัล


4 December 2558
1297

สรอ. ขอแจ้งข่าวด่วนแก่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอใช้บริการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ โปรดกรอกข้อมูลติดต่อ CIO และ เจ้าหน้าที่ IT ที่  https://www.research.net/r/ega-contactform ภาย ในวันที่ 4-8 ธค. 58
ทั้งนี้ จะมีการสำรวจความต้องการใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เร็วๆนี้