รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


27 ตุลาคม 2558
1688

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 
ต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระบุในคุณสมบัติตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549  มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
(1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์  หรือด้านการบริหาร
 
(2) การมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่
 
(3) การมีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
(4) การมีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและการบริหาร
 
สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  www.tint.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2401 9889 ต่อ 5906 หรือ 1162
 
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์เท่านั้น ที่
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้องสำนักงานผู้บริหารระดับสูง ชั้น 2 อาคาร 9
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2558