รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


27 October 2558
1979

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระบุในคุณสมบัติตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549  มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์  หรือด้านการบริหาร

(2) การมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่

(3) การมีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี

(4) การมีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและการบริหาร

สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2401 9889 ต่อ 5906 หรือ 1162

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์เท่านั้น ที่
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้องสำนักงานผู้บริหารระดับสูง ชั้น 2 อาคาร 9
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2558