รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)


27 October 2558
1392

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) เป็นกรอบความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือระหว่างรัฐสภาประเทศสมาชิกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และทำงานร่วมกับอาเซียน เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาอาเซียน (Bangkok Declaration) รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร