สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ หน่วยงานของรัฐที่สร้างบริการออนไลน์ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน


2 October 2558
5861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2558

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ หน่วยงานของรัฐที่สร้างบริการออนไลน์ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ลงลึกทั้งการเขียนโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อยอด พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแก่ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปแล้ว
 

    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ขณะนี้ EGA ได้จัดทำมาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นการรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีและมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วโลก เพื่อให้ภาครัฐมีมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเริ่มผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานนี้ไปใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

    มาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติด้านการให้บริการ (Application Functional Requirement) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของแอปพลิเคชัน ในส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน (User Interface and Usability) ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น จนไปถึงการกำหนดโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของหน้าจอโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานหรือรับบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลัก หรือการกำหนดให้แต่ละหน้าจอต้องมีป้ายชื่อกำกับหน้าจออย่างชัดเจน โดยที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมความสามารถหลักของแอปพลิเคชันและมีช่องทางการเข้าถึงความสามารถหลักอย่างชัดเจน เป็นต้น

    ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการเปลี่ยนหน้าจอ (Navigation), การรองรับขนาดหน้าจอ (Supported Resolution), การสร้างปุ่มและองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุมได้ (Buttons & Touchable elements), ความสามารถในการอ่านได้ (Readability), ความสอดคล้องกับแอปพลิเคชันอื่นๆ (Platform Consistency) ก็มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้อย่างละเอียด

    นอกจากข้อกำหนดพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไปแล้ว ในมาตรฐานชุดนี้ยังได้กำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ใช้งาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และข้อตกลงในการใช้งาน (User’s Right), การเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Cache Data, Caching), การเก็บข้อมูลถาวรไว้ในอุปกรณ์ของของผู้ใช้งาน (Local Storage), การใช้งานชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก (3rd Party Software Development Kit; SDK) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันให้ความสำคัญและแอปพลิเคชันภาครัฐต้องไม่ละเลยในเรื่องเหล่านี้

    อีกส่วนหนึ่งที่ EGA ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถนำข้อมูลไปบูรณาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในโครงการ Open Data ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานในส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Application Programming Interface; API) และการเปิดข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด (Open Data) ให้กับผู้จะพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ด้วย 

    มาตรฐานในการทำ API นี้ได้ระบุให้แอปพลิเคชันที่จะมีการติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูลต้องมีการพัฒนาส่วนของ API ที่ระบบแม่ข่ายข้อมูลขึ้นมาทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอ ขณะที่แอปพลิเคชันที่มีการต่อติดกับระบบแม่ข่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อขอข้อมูล ส่งข้อมูลหรือขอให้ระบบแม่ข่ายดำเนินการประมวลผลต้องทำงานผ่าน API เสมอ โดยที่ API ที่พัฒนาขึ้นควรรับส่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในขณะพัฒนา เช่น รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ในปัจจุบัน เป็นต้น

    อีกส่วนที่สำคัญคือ การทำ API เพื่อการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Contents’ Accessing API) โดยแอปพลิเคชันที่มีการแสดงข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวสารสาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลทางสถิติที่เป็นสาธารณะ รายการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ควรขอข้อมูลดังกล่าวไปยัง Public API ของหน่วยงาน ซึ่ง Public API นี้ควรเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้งานได้ โดยอาจจะมีขั้นตอนการขอสิทธิ์ในการใช้งาน  ขณะที่หน่วยงานควรพิจารณา Public API เพื่อให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถนำข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากหน่วยงานไปใช้งานได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Public API ควรเข้าถึงได้โดยง่าย มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในช่วงที่พัฒนาขณะนั้น และ Public API ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่ควรมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานภายในระบบ และไม่ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

    มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เปิดให้มีการดาวน์โหลดเพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วที่ https://www.ega.or.th//upload/download/file_01d3944292ac5ffc97e76bf1e1faa8ed.pdf

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908802205856088.1073741946.542226425847003&type=3