EGA ขับเคลื่อนนโยบายจัด Roadshow เดินหน้าต่อที่ จ.นครราชสีมา เปิดประตูสู่ภาคอีสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อบริการประชาชน


18 September 2558
1363

EGA เดินหน้าจัดสัมมนาและโรดโชว์ โครงการ EGA Roadshow 2015 :e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ต่อที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ 4 ในปีนี้ หวังเปิดประตูสู่ภาคอีสานเชื่อมต่อ และบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4/2558 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชน โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องวี-วัน 2  ชั้น 2 โรงแรมวี-วัน โคราช ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์  และชัยภูมิ เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 100 ท่าน

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling Smart and Open Government for the People) โดยที่ทาง EGA มีภารกิจ สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบรับภารกิจในด้านการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับทักษะด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทาง EGA จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงาน รวมถึงบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ในรูปแบบของการสัมมนา EGA Roadshow 2015 โดยใช้ Theme งานว่า ‘e-Government for All – รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน’ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชน 

โดยงานสัมมนา EGA Roadshow กำหนดจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของ EGA และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ EGA ซึ่งล้วนเป็นบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ EGA จะได้รับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงด้วย

งาน EGA Roadshow ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ใน 4 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี แม้ว่าในช่วงนั้นกำลังเป็นภาวะที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังมีปัญหา จึงยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหน่วยงานราชการระดับภูมิภาคนั้นมีความสนใจในบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก 

สำหรับการสัมมนาวันนี้ครับ ทาง EGA ได้จัดแสดงบริการสำคัญไว้หลายส่วน เพื่อให้เป็น e-Government Showcase อาทิ 
–    เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งนำเสนอในส่วนของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทันสมัย สะดวก และที่สำคัญปลอดภัย มีไว้เพื่อให้หน่วยงานราชการเท่านั้น 
–    Smart Citizen Info : นำเสนอผ่านตู้ Kiosk ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
–    บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) บริการที่วิ่งตามเทรนด์โลก สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ
–    ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นภาครัฐ หรือ GAC – Government Application Center : เป็นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องการให้ภาครัฐมีบริการทาง Mobile Application และในงานนี้หากหน่วยงานภาครัฐใดที่มี Application ก็สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการกับทาง GAC ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้บริการของ EGA ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มี EGA Counter Service คอยบริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ และรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA เพื่อเป็นการนำร่องบริการต่างๆ สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาค

นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในนามของจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ 4 ของการจัดสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for All 2015  ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” กระผมยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์  และชัยภูมิ ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานสัมมนาวันนี้ 
สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “ส่วนราชการระดับจังหวัด องคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่ เพื่อบริการประชาชน” คงต้องเริ่มแนะนำให้รู้จักจังหวัดนครราชสีมาจากวิสัยทัศน์ของจังหวัดก่อน

    จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้บทบาทของจังหวัดใน 10 ปีข้างหน้า คือ

•    เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค
•    เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์/อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
•    เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
•    เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน
•    เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข
•    แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน
•    เป็นกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ

    จังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32  อำเภอ 287 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 258 แห่ง และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาค 9 จังหวัด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีศักยภาพในด้านทำเลที่ตั้งเหมาะสม ทั้งในแง่ที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพฯ จึงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สำคัญให้เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค มุ่งเน้นเชื่อมโยงเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเป็นหลัก มุ่งพัฒนาให้โคราชเมืองน่าอยู่ภายใน 4 ปีข้างหน้า และเตรียมความพร้อมเป็นเมืองหลวงแห่งภาคอีสานในระยะ 20 ปี 

โดยดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวัดมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ การยกระดับโลจิสติกส์และการเพิ่มศักยภาพทางเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้บทบาทของจังหวัดใน 10 ปีข้างหน้า สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีขั้นสูงเข้ามาช่วยส่งเสริม 

การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนำระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) มาปรับใช้เพื่อเพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครราชสีมา 

       ในยุคของสังคมดิจิตอล ข้อมูลสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญเสริมสร้างศักยภาพ โอกาสและความได้เปรียบในการแข่งทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) เป็นรูปแบบใหม่ของ การทำงานภาครัฐที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902983956437913.1073741942.542226425847003&type=3