ก.พ.ร. จับมือ EGA หน่วยงานรัฐและเซ็นทรัล เดินหน้าเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า เป็นแห่งที่ 2


7 September 2558
13025

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง จังหวัดนครปฐม) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด) กระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด) กรมการขนส่งทางบก (ขนส่งจังหวัด)  อบต.บางเตย และการประปาส่วนภูมิภาค เปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา เป็นแห่งที่ 2 โดยภายในศูนย์มีการให้บริการงานจากหน่วยงานรัฐที่หลากหลาย อาทิ ทำบัตรประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ชำระภาษีรถยนต์ ชำระภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอติดตั้งน้ำประปา เป็นต้น โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถทางเข้า G5 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า หรือ Government Service Point (G-point) ขึ้น ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการของภาครัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการ ที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ที่สามารถมารับบริการหลายงานบริการได้ ณ จุดเดียว ในสถานที่ที่เดินสะดวกอย่างห้างสรรพสินค้า และสามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้หลังเวลาเลิกงานและในวันหยุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
 

ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า หรือ Government Service Point (G-Point) เปิดให้บริการที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถทางเข้า G5 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 18.00 น. และที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ทั้งนี้ จะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัล ต่อไป  สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gpointthailand
 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ EGA จะพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk) หรือตู้คีออสค์ (ตู้บริการข้อมูลประชาชน) จากเดิมจะมีแค่ระบบตรวจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ มาเป็นระบบที่สามารถดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐได้ ซึ่งการเพิ่มบริการใหม่ๆ จะให้แล้วเสร็จหมดภายในปีงบประมาณนี้ และจะเป็นการทยอยให้บริการเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทันที โดยไม่รอให้เสร็จพร้อมกัน
 

ปัจจุบัน EGA ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร., กรุงเทพมหานคร หรือ ก.ท.ม., กรมการขนส่งทางบก หรือ กส.บ., กรมการจัดหางาน หรือ กกจ. และสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ในการนำตู้คีออสค์ไปติดตั้งที่เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ และแห่งที่ 2 เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถทางเข้า G5 เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยจะมีบริการตั้งแต่งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน งานบริการด้านการชำระภาษีรถยนต์ งานบริการด้านการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ งานบริการให้การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม งานบริการให้คำปรึกษางานประกันสังคมและการขอมีบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล การรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 การรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
การรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำการไป ทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานขอคนต่างด้าว การให้บริการข้อมูลอาชีพ งานบริการอื่นๆ ที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำมาให้บริการในศูนย์บริการร่วม

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.897774710292171.1073741936.542226425847003&type=3