EGA มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CEO รุ่นที่ 2


7 September 2558
1419

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐนำเทคโนโยลีสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว หรือใช้กำกับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคราชการต่อไป โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธาน และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้อง VIE Function 1-2 ชั้น 12 โรงแรมโรงแรมวีโฮเทล กรุงเทพฯ

    ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า 
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ มานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในด้านการพัฒนาผู้บริหารองค์กร (ระดับสูง) ไล่เรียงจนถึงการกำหนดนโยบายภาครัฐและความชัดเจนของกฎระเบียบที่รองรับ และแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร และการนำข้อมูลทางสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการการทำงานให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ สิ่งที่นำเสนอมายังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่นับเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนา และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ “Digital Economy" ซึ่งหากทำได้สำเร็จจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน  

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้บริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” ที่ทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมและสำเร็จหลักสูตรกันในวันนี้ นั่นแสดงว่าเราเดินมาในแนวทางเดียวกันแล้ว เนื่องด้วยหลักสูตรนี้มีที่มาจากคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

ทุกท่านในที่นี้ ล้วนอยู่ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนับเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ และวางนโยบายบริหารองค์กรให้เป็นไปทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรับรู้รับทราบข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้ ซึ่งนั่นเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ตามที่คณะรัฐมนตรีได้หวังไว้ จากนี้ไอซีทีจะเข้ามาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ขอให้ท่านใช้ไอซีทีในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว หรือใช้กำกับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคราชการต่อไป

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กล่าวว่า ตามที่มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่
1.    พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2.    ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3.    ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4.    ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

    และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการจัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง 
    สืบเนื่องตามภารกิจหลักด้านที่ 4 และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สรอ. จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.    เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรรวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย
2.    เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และการนาข้อมูลทางสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว
3.    เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกากับดูแล ช่วยในการตัดสินใจตามมาตรฐานสากล
4.    เพื่อให้ผู้บริหารสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy)

    โดย สรอ. ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการฯ และสำเร็จการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” นี้ จำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับสูง ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” ขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของผู้บริหารสูงของหน่วยงานภาครัฐจากโครงการอบรมนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.897764603626515.1073741935.542226425847003&type=3