EGA จัดสัมมนา “ราชการยุคใหม่ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN ครั้งที่4


24 August 2558
1556

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการสัมมนา “ราชการยุคใหม่ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN” ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการเครือข่าย GIN ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ครั้งที่ 4 ปีที่ 2/2558 โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

การจัดสัมมนาครั้งนี้กล่าวถึง “ภาพรวมบริการของ EGA เพื่อภาคราชการยุคใหม่ : EGA Free Service for Government  และ นำเสนอกรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครือข่าย GIN” โดย EGA นอกจากนี้มีการเสวนา “กรณีศึกษา : ตัวอย่างราชการยุคใหม่จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN” โดย คุณจำลอง แจ่มนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คุณธเนส โกมลวิภาต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินรายการ โดย นายเอก โอฐน้อย เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุโส จาก EGA

 
นอกจากนี้มีนิทรรศการ และกิจกรรมโครงการ GIN เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์บริการโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 80 คน 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของภาคราชการ และการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ถือเป็นโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ (Common Government Network Infrastructure) ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) ลดระยะเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วย และลดการซ้ำซ้อนในการใช้ลงบประมาณด้านเครือข่ายภาครัฐ อีกทั้งเพื่อบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็น Government Intranet ที่รองรับระบบงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคง ปลอดภัยสูง

               
ทั้งนี้ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN หลายๆระบบข้อมูลสำคัญ อาทิ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) และมีหน่วยงานที่ใช้งานจำนวนสะสมทั้งสิ้นประมาณ 3,108 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการ 

        โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา EGA ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับโครงการ GIN ทั้งในส่วนของการสัมมนา อบรม Roadshow รวมถึง Workshop ต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมการใช้งานเครือข่าย GIN รวมถึงเพื่อให้ใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานของหน่วยงาน และสามารถส่งมอบคุณค่าในการบริการให้กับภาคประชาชน นายวิบูลย์ กล่าว        

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890198591049783.1073741933.542226425847003&type=3