EGA จัดสัมมนาหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง Development of Local e-Government in Thailand


11 August 2558
1988

Development of Local e-Government in Thailand

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดสัมมนาเรื่อง“Development of Local e-Government in Thailand” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปประกอบการวางแผน จัดทำมาตรการ กำหนดแนวทางการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล สอดรับกับนโยบาย Digital Economy ต่อไป โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส  หลานหลวง กรุงเทพฯ  ผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และ เจ้าหน้าที่สารสนเทศหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน กว่า 70 คน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า อีจีเอ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัล ตระหนักว่า การขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องดำเนินการขับเคลื่อนทั้งระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว อีจีเอ จึงได้ริเริ่มโครงการ การศึกษาแนวทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาคขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานรัฐบาลระดับจึงหวัดขึ้น ( Thailand e-government readiness Framework for Provincial) เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการในการติดตามการพัฒนา วิเคราะห์ ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาค อันจะนำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและการจัดสรรงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

สำหรับประเด็นการบรรยาย มีสาระสำคัญในการนำเสนอกรณีศึกษาแนวโน้มของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับท้องถิ่นของโลก หัวข้อเรื่อง“Evaluating model on Digital local government” โดย Professor Dr.Naoko Iwasaki Deputy Director, Institute of  e-Government, Waseda University  และเรื่อง “World Trends on Digital local government” โดย Professor Dr.Toshio Obi Director, Institute of e-Government, Waseda University  รวมทั้งประเด็นสำคัญ เรื่อง“แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานรัฐระดับภูมิภาค โอกาสและความท้าทายในการผลักดันการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาค” โดยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสถิติแห่งชาติ อีกทั้งบทสรุปเรื่อง “กรอบการประเมินเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับจังหวัด” โดยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อีจีเอ มุ่งหวังผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่อไป อีกทั้งยังได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาค เกี่ยวกับปัญหา และความท้าทาย รวมถึงข้อจำกัดในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับรอบการประเมินความพร้อมของหน่วยงานรัฐบาลในระดับภูมิภาคให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.884220854980890.1073741928.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : EGA e-Government Digital Economy Development local thailand