EGA จับมือ ภาครัฐ สัมมนาเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง


7 August 2558
1639

seminar smart service

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานและบริการที่เข้าร่วมโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง อาทิ กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง ทั้งในด้านกระบวนการ และมาตรฐานรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่าน Government API และ เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Smart Service ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดยสามารถดูรายละเอียดระบบจัดการบริการจากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ที่ dev.egov.go.th

การจัดสัมมนาโครงการฯ ครั้งนี้แบ่งเป็นจำนวน 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประมาณ 22 คน
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบอลลูม บี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 45 คน
รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบอลลูม บี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 66 คน

ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า ตามมติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐสามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของ คสช. พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงรับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดและกำกับการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ บูรณาการข้อมูลและงานบริการภาครัฐด้วย

สำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบรายละเอียดโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ      และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการ     งานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในภาพรวม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี       (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และให้ อ.ก.พ.ร. คณะนี้รับไปพิจารณารายละเอียดของโครงการอีกครั้งก่อนแล้วนำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ.ร. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) นำร่อง 7 กระทรวงของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA  โดยให้เร่งประเมินความพร้อมของงานบริการที่จะดำเนินการเพื่อเริ่มดำเนินโครงการโดยเร็ว
ในการนี้ EGA ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตามโครงการลดสำเนาเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง โดยดำเนินการหารือและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานและบริการที่เข้าร่วม ทั้ง 7 กระทรวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังนั้น EGA จึงดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์