สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือ อีจีเอ ปลดล็อคงานบริการภาครัฐ ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ


21 July 2558
2924

สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือ อีจีเอ ปลดล็อคงานบริการภาครัฐ ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ บริเวณลานหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 

—————————————————–

    นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.    เผยว่า “ที่ผ่านมาการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐมีความไม่สะดวกหลายประการ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการภาครัฐ เช่น เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ส่งผลทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอรับบริการ การได้รับบริการล่าช้า และต้องติดต่อหลายครั้ง รวมทั้งเป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐ จึงมีการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับภายใน 180 วัน ซึ่งก็คือวันที่ 21 กรกฎาคม นี้ นั่นเอง 
    สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ที่ส่งผลให้การบริการของหน่วยงานภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
    ประการแรกคือ ส่วนราชการที่มีหน้าที่อนุมัติอนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะระบุข้อมูลที่ประชาชนควรจะรู้ก่อนที่จะไปติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง ใช้ตัวจริงหรือสำเนาเท่าไหร่ มีขั้นตอน ระยะเวลานานเท่าใด และที่สำคัญค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้เตรียมพร้อมก่อนมาขอรับบริการ โดยคู่มือนี้จะเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการปิดประกาศ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ก็ตาม ในส่วนนี้สำนักงาน ก.พ.ร.เองก็ได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกๆ หน่วยงานไว้ที่จุดเดียว ประชาชนผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของภาครัฐได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายด่วน โทร 1111 ต่อ 22 เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ และแจ้งปัญหาการบริการภาครัฐ 
ประการที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขออนุมัติอนุญาตแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนทันที หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใดก็จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ที่สำคัญเจ้าหน้าที่สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ประกาศไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน และหากไม่แล้วเสร็จก็จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบภายใน 7 วัน 
    หลักการสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ จึงถือเป็นการปลดล็อคงานบริการไปสู่มิติใหม่ของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ โดยช่วยชจัดความล่าช้า ทำให้การดำเนินการมีความโปร่งใส ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อจุดมุ่งหมายคือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

———————————————————————–

ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นั่นคือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
พระราชบัญญัตินี้ ถือเป็นการปฏิรูประบบราชการที่สำคัญ  ทำให้เกิด 
•    การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
•    การปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการให้มีความชัดเจน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา  
ดังนั้น ในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ  จึงได้กำหนดให้มีศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ สายด่วน Call Center  หมายเลข 1111 กด 22  ติดต่อโดยตรงบริเวณ  ชั้น  1  อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับความร่วมมือจาก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จะเป็นจุดรองรับ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และ
ให้คำปรึกษาให้กับประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ  ดังนี้
1) ให้คำปรึกษาในการติดต่องานอนุญาตของทางราชการ
2) ให้คำปรึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เมื่อได้รับบริการไม่เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874077959328513.1073741923.542226425847003&type=3