EGA จัดอบรมภาครัฐ หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 1


13 July 2558
2476

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 1” (Security Engineering#1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล แพลตทินั่ม ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี โดยมีบุคลากรภาครัฐจำนวน 39 ท่านจาก 32 หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สำหรับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ Government Computer Emergency and Readiness Team หรือรู้จักกันดีในชื่อ G-CERT ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

     

ในปีนี้ EGA ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการ G-CERT ทั้งในส่วนของการสัมมนาให้ความรู้สร้างความตระหนัก การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ และการซักซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการที่ EGA ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรที่มีบทบาทรับผิดชอบในด้านดังกล่าวของหน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

สำหรับการอบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ Security Engineering รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการอบรมทั้งหมดจำนวน 9 วัน ในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2558 นี้ เป็นการจัดหลักสูตรต่อเนื่องครั้งแรกภายใต้โครงการ G-CERT ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานของภาครัฐ อันจะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870677683001874.1073741921.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : Security G-CERT Engineering รุ่นที่ 1