EGA เปิดตัวหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 (e-GEP#5) มุ่งเน้นภาครัฐพัฒนาหน่วยงานก้าวสู่ Digital Government


3 July 2558
2058

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 หรือ e-Government Executive Program: e-GEP#5 เพื่อสอดรับกับนโยบายด้านกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวสู่ Digital Government โดยมี นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ (ICT)  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ (ICT) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายด้านกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำคัญให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและเพียงพอในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ “Digital Economy" นโยบายนี้ถือเป็นภาพใหญ่ที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อการยกระดับประเทศ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสร้างให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ในฐานะหน่วยงานหลักได้น้อมรับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy” โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ Digital Government ไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จโดยสมบูรณ์ได้ด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยเดียว แต่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมมือกันดำเนินงานตามแนวนโยบาย และใช้ทักษะความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจในสายงานของตนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนการพัฒนา Digital Economy ให้ประสบความสำเร็จนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขึ้น การอบรมครั้งนี้นับเป็นก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานด้วยการนำไอซีทีมาวางแผนและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับองค์กรต่อไป กระทรวงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ทุกๆ ท่านจะได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
สืบเนื่องตามภารกิจหลักด้านที่ 4 นั้น EGA จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมีผลต่อการดำเนินการภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการกำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานและการให้บริการต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย EGA มีกำหนดจัดการอบรมและศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมจำนวน 11 ครั้ง และมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สนใจเข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตรในรุ่นที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ผู้บริหารภาครัฐให้ความสำคัญและมีความสนใจในการเข้าร่วมหลักสูตร เนื่องจากในครั้งนี้ EGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภารกิจของผู้บริหารและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ โดยให้สอดรับกับนโยบายด้านกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวสู่ Digital Government ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเน้น 4 เรื่องหลัก  คือ
เรื่องที่หนึ่ง: การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่องที่สอง: การบริหารงานองค์การสมัยใหม่โดยอาศัยกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
เรื่องที่สาม: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่องที่สี่: กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
โดยการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับแนวนโยบายปัจจุบันตามที่ได้กล่าวข้างต้น ย่อมส่งผลให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866292680107041.1073741920.542226425847003&type=3