EGA เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารไอทีภาครัฐ Cloud Computing for e-Government Exchange Program รุ่น 4


1 July 2558
2002

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดโครงการอบรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ในหลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 เพื่อการพัฒนาผู้บริหารและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ในบริบทของ Digital Economy โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งมีผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร อาทิ รองหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่ CIO ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับหลักสูตรอบรมในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ G-Cloud ในบริบทของ Digital Economy โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในภารกิจหน่วยงาน ความคาดหวังของการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2554 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ นักบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขึ้น

    

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนงานบริหารราชการ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายมิติ ทั้งความถูกต้องครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการตัดสินใจเชิงบริหารโดยข้อมูลที่มีการวิเคราะห์มาอย่างทันเวลาย่อมส่งผลทำให้การบริหารงานราชการโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
     

การอบรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการนำเทคโนโลยีของคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาเพื่อบูรณาการสารสนเทศในหน่วยงาน เป็นการลดการใช้งบประมาณภาครัฐ 
EGA จึงได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภารกิจของผู้บริหารที่สามารถนำไปประยุกต์ในองค์กรรวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด อภิปราย และนำเสนอ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้บรรยายและให้ข้อแนะนำต่างๆรวมถึงการเรียนรู้จาก กรณีศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ จะมีประเด็นที่มีความสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ได้แก่  
•    แนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสำรวจความจำเป็นหรือความพร้อมเพื่อองค์ประกอบสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนหรือนโยบายการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ อันได้แก่ 
– ได้มีการกำหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไว้หรือไม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
– สำรวจสถานะต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือ อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาดำเนินงาน
– สำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้งานในปัจจุบัน ทั้งส่วนระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ระบบการให้บริการภายในหน่วยงาน และระบบที่ให้บริการกับภายนอก และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สำรวจนโยบายด้านการบริหารข้อมูล ได้แก่ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และการกำหนดชั้นความลับข้อมูล เป็นต้น
– สำรวจความพร้อม ข้อจำกัดทางด้านการจัดสรรงบประมาณ และแผนการลงทุน
– สำรวจความพร้อม ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคล
•    เทคโนโลยีคลาวด์ในบริบทของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึง กรอบการดำเนินงาน ข้อกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
•    รูปแบบของเทคโนโลยีคลาวด์ ที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความแตกต่างกัน
•    แนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการต่างๆภายใต้โครงสร้างเทคโนโลยีคลาวด์ ที่จะนำไปใช้ภายในหน่วยงานหรือสำหรับหน่วยงานภายนอกรวมถึงการให้บริการภาคประชาชน

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา กล่าวว่า ตามที่มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
    
สืบเนื่องตามภารกิจหลักด้านที่ 4 นั้น EGA จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในด้านวิสัยทัศน์ สมรรถนะและขีดความสามารถ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง 
2. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการพัฒนาด้านไอซีที ให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มุ่งสู่การพัฒนาไอซีทีประเทศไทยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนในการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    โดย EGA ได้จัดการอบรมและศึกษาดูงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2558 รวมจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865365053533137.1073741919.542226425847003&type=3