สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐทั่วไทยเดินหน้าจัดโรดโชว์ที่ภูเก็ต


29 June 2558
1419

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนราชการทั่วประเทศขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน เดินหน้าจัดโรดโชว์ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาด้านไอทีที่ยังยืน 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 3 /2558 “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” จังหวัดภูเก็ต เพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนในการยกระดับการบริหารงานบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทางจังหวัดภูเก็ต พร้อมขับเคลื่อนการบริหารไอที สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องภูเก็ตบอลลูม 2, 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถ.พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง พังงา และตรัง ตลอดจนหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม กว่า 170 คน

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling Smart and Open Government for the People) โดยที่ทาง EGA มีภารกิจ สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบรับภารกิจในด้านการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทาง EGA จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงาน รวมถึงบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น ในรูปแบบของการสัมมนา EGA Roadshow 2015 โดยใช้ Theme งานว่า ‘e-Government for All – รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน’ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชน 

โดยงานสัมมนา EGA Roadshow กำหนดจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของ EGA และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ EGA ซึ่งล้วนเป็นบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ EGA จะได้รับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงด้วย

ทาง EGA ได้จัดงาน EGA Roadshow ครั้งแรกในปี 2557 ใน 4 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี แม้ว่าในช่วงนั้นกำลังเป็นภาวะที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังมีปัญหา จึงยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหน่วยงานราชการระดับภูมิภาคนั้นมีความสนใจในบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก

สำหรับการสัมมนาวันนี้ ทาง EGA ได้จัดแสดงบริการสำคัญไว้หลายส่วน เพื่อให้เป็น e-Government Showcase อาทิ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งนำเสนอในส่วนของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทันสมัย สะดวก และที่สำคัญปลอดภัย มีไว้เพื่อให้หน่วยงานราชการเท่านั้น 

Smart Citizen Info : นำเสนอผ่านตู้ Kiosk เพื่อบริการประชาชน ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) บริการที่วิ่งตาม  เทรนด์โลก สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ 
ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นภาครัฐ หรือ GAC – Government Application Center เป็นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้ภาครัฐมีบริการทาง Mobile Application และในงานนี้หากหน่วยงานภาครัฐใดที่มี Application ก็สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการกับทาง GAC ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้บริการของ EGA ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มี EGA Counter Service คอยบริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ และรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA เพื่อเป็นการนำร่องบริการต่างๆ สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาค 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864210063648636.1073741918.542226425847003&type=3

ป้ายกำกับ : โรดโชว์ ภูเก็ต