สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที ระดมหน่วยงานรัฐ จัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ ผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ Digital Economy


23 June 2558
3351

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline) เพื่อให้ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์การจำแนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต และให้หน่วยงานสามารถนำเกณฑ์การจำแนกข้อมูลไปใช้ในการประเมินประเภทข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับรูปแบบของศูนย์ข้อมูลในแต่ละประเภทโดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายด้านกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำคัญให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและเพียงพอในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ “Digital Economy" นโยบายนี้ถือเป็นภาพใหญ่ที่ต้องมีการยกระดับประเทศ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสร้างให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้น้อมรับนโยบายดังกล่าวพร้อมทั้งได้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy” โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร    เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กรุณาให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ Digital Government ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจากนโยบายคราวนั้น ท่านได้กล่าวถึงงานหนึ่งซึ่งนับเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือ การบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center Consolidation) ซึ่งอาศัยแนวคิดการรวมศูนย์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์ข้อมูล สร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ  รวมถึงการสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดการส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน และผลักดันภาคเอกชนให้เพิ่มศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศต่อไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จึงได้รับนโยบายและเร่งมือประสานงาน ดำเนินการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดประเภทของระบบสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญที่แตกต่างกัน ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ตลอดจนการร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง  และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม จนนำไปสู่การจัดสรรศูนย์ข้อมูลให้เป็นที่อยู่ของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการที่ดีต่อไป 

หวังว่าการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จะเป็นการจัดขบวนทัพหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดวาง แบ่งกรอบ กำหนดกลยุทธ์ประเภทข้อมูลภาครัฐที่ทุกท่านบริหารจัดการกันอยู่ได้อย่างดีขึ้นและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

    

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ และกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ขึ้นโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทำงานฯ 

และต่อมาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศได้เสนอแนวทางการจัดการและแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจำแนกประเภทของระบบข้อมูลและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 2) ระบบข้อมูลสำคัญ และ 3) ระบบข้อมูลทั่วไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)” 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์การจำแนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต และ 3.เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำเกณฑ์การจำแนกข้อมูลไปใช้ในการประเมินประเภทข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับรูปแบบของศูนย์ข้อมูลในแต่ละประเภท

การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline) ถือว่าเป็นการจัดสรรข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลมาเปิดเผย โดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐเสมือนเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร หน่วยงานแล้ว ยังรวมไปถึงกลุ่มคนทั่วไป ก็สามารถได้ประโยชน์จากการนำข้อมูล Open data มาใช้งานซึ่งจะมีประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิ ความโปร่งใส ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม การเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนตัวแบบใหม่ที่ดีขึ้น การสร้างนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการภาครัฐ และที่สำคัญช่วยเพิ่มองค์ความรู้ใหม่จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลากหลายรูปแบบและแหล่งข้อมูล

EGA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ ท่านผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐกว่า 120 ท่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พูดคุยแลกเปลี่ยน เสวนา ให้มุมมองในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐอย่างจริงจังและมีเป้หามายไปสู่เป้หามายความสำเร็จ ที่สำคัญยิ่งในการ หาจุดร่วมให้มีการอนุญาตให้ระบบไอที ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานสามารถทำงานด้วยกันได้ มีการสร้างความเชื่อมโยง เพื่อนำไปสู่ความมีมาตรฐานระดับสากล ที่จะสนับสนุนให้การทำงานของทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เพราะหากเราไม่สามารถหาจุดร่วมในการทำงานร่วมกันของทุหน่วยงานได้  การมุ่งไปสู่ Digital Government ที่ข้อมูลจำเป็นต้องมีการเปิดเผยหรือสร้างระบบ  Open Data ร่วมก็จะมีความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

ผมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนกระทรวงฯ  ที่อยู่ ณ ที่นี้ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของ Open Data  และได้สละเวลาเข้าร่วมงานใน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากงานวันนี้ จะนำไปสู่การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ ที่นำซึ่งประโยชน์กับทุกๆฝ่าย และยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐไปยังภาคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ้งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861324787270497.1073741917.542226425847003&type=3