EGA จัดสัมมนา ราชการยุคใหม่ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN


28 May 2558
1142

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการสัมมนา “ราชการยุคใหม่…จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN” ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการเครือข่าย GIN ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ครั้งที่ 3 ปีที่ 2/2558 โดยมี นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

การจัดสัมมนาครั้งนี้กล่าวถึง “ภาพรวมบริการของ EGA เพื่อภาคราชการยุคใหม่ : EGA Free Service for Government  และ นำเสนอกรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครือข่าย GIN” โดยนายจิตติ กาหลง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส และ เสวนา “กรณีศึกษา : ตัวอย่างราชการยุคใหม่จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN” โดย คุณศิริภา ชูจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คุณปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมโครงการ GIN เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์บริการโครงการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 100 คน 

นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารนั้น เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของ ภาคราชการ และการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการ ของทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ถือเป็นโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ ข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ (Common Government Network Infrastructure)

ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) ลดระยะเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วย และลดการซ้ำซ้อนในการใช้ลงบประมาณด้านเครือข่ายภาครัฐ อีกทั้งเพื่อบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็น Government Intranet ที่รองรับระบบงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคง ปลอดภัยสูง 

ทั้งนี้ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการ และยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN หลายๆระบบข้อมูลสำคัญ อาทิ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) และมีหน่วยงานที่ใช้งานจำนวนสะสมทั้งสิ้นประมาณ 3,108 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการ 

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา EGA ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับโครงการ GIN ทั้งในส่วนของการสัมมนา อบรม Roadshow รวมถึง Workshop ต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมการใช้งานเครือข่าย GIN รวมถึงเพื่อให้ใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานของหน่วยงาน และสามารถส่งมอบคุณค่าในการบริการให้กับภาคประชาชน นายพรเทพ กล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855349211201388.1073741844.542226425847003&type=3