คลิปงานสัมมนา e-Gov Day 2015 by EGA


27 May 2558
3126

รวมคลิปงานสัมมนา
"e-Gov Day 2015 by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต"

 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
กล่าวรายงานนายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “คืนความสะดวกให้ประชาชน : การบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จด้วยรัฐบาลดิจิทัล”ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แถลงผลงานในช่วงปี ๒๕๕๗  และบรรยายเรื่อง “The New Paradigm of Government Services”นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ  สำนักราชเลขาธิการ

กล่าวเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน  "OHM Book Shelf"ดร. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

กล่าวเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน "Doctor Asks"นายธฤต ศรีอรุโณทัย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

กล่าวเปิดตัวบริการ "ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน (เครดิตบูโร)" ในตู้คีออสเพื่อบริการประชาชนพ.ต.อ.โฆษิต ปิยเจริญ
รองผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

กล่าวเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน "Lost Car"ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กล่าวเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน "G-Chat"Mr Jonathan (Jon) Krause
Executive Partner, Team leader Executive Programs , Gartner Advisory (Singapore) Pte Ltd

บรรยายเรื่อง “Digital Government : The Global vision and challenges" ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บรรยายเรื่อง “Seamless Collaboration towards Digital Government”นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ  
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บรรยายเรื่อง “Open Data, Open Government for Digital Government”นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ร่วมเสวนา เรื่อง “The New Ecosystem for Digital Economy”นายโอม ศิวะดิตถ์ 
National Technology  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายเรื่อง Digital Solutions for Digital Government”นางศิรินุช ศรารัชต์ 
ISV Leader – ASEAN  OneChannel, IBM Global Partner Business  บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)

บรรยายเรื่อง Digital Solutions for Digital Government”    

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ โรงภาพยนตร์ 15 SF Cinema ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World  กรุงเทพฯ