EGA จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง


21 May 2558
1955

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการ ประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) โดยมี นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ นางสาวอภิณห์พร  อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัยพ์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด ทั้งภารกิจด้านในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ จึงมีบริการด้านกิจการการค้า ด้านธุรกิจ และบริการประชาชน ซึ่งบริการดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพาณิชย์มีบริการที่ให้บริการประชาชน 16 บริการ ที่มีระบบสารสนเทศในการให้บริการและการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาขน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่จะเข้าร่วมนำร่องตามโครงการ Smart Service

ซึ่งโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) มีเป้าหมายสำคัญคือ การปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถขอรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card นับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและบริการของรัฐสู่ประชาชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินการโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อประชาชนนี้สอดคล้องกับ ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับภารกิจดังกล่าว และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการดำเนินงานตามโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน ในนามของกระทรวงพาณิชย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและร่วมดำเนินการตามโครงการลดสำเนากระดาษ เพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) ต่อไป

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน กพร. และ อีจีเอ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการลดสำเนาเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เพื่อการบริหารโครงการบูรณาการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานนำร่องทั้ง 7 กระทรวง ตอบแบบสำรวจข้อมูลบริการประชาชนที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้าน และหน่วยงานได้ส่งกลับมายัง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) แล้วนั้น

โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) มีเป้าหมายสำคัญ คือ การปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถขอรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอใช้บริการ เพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงขั้นตอนและระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถ เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานราชการ และระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารราชการจากผู้ขอรับบริการ

2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government API Platform) สำหรับสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาค รัฐ รวมทั้ง ช่องทางสำหรับเข้าถึงข้อมูลของรัฐในรูปแบบ Government API ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

3. พัฒนาบริการในรูปแบบ Smart Service ที่จะสามารถลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน

4. เพื่อพัฒนาช่องทางสำหรับเข้าถึงข้อมูลของรัฐในรูปแบบ Government API เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนมาตรการ และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงงานความมั่นคงได้

 
กระทรวงพาณิชย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่อง ที่มีความสำคัญในการให้บริการประชาชน โดยประกอบด้วย 16 ระบบ ซึ่งมีระบบสารสนเทศในการให้บริการและการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานเข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและแผนการ ดำเนินงานที่มีความเหมาะสมในการปรับปรุงระบบบริการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855354681200841.1073741847.542226425847003&type=3