EGA จัดอบรมภาครัฐ หวังป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายไอซีที ครั้งที่ 2


21 May 2558
1553

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานอบรมเชิงปฎิบัติการ "การซักซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Incident Drill) ครั้งที่ 2 : การโจมตีทางด้านเครือข่าย (Network Attack)" โดยมี นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 304 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีบุคลากรภาครัฐจำนวน 35 ท่านจาก 23 หน่วยงาน ให้ความสนใจเข้าร่วม Workshop ดังกล่าว 

สำหรับการจัดงานอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของภาครัฐได้ ตระหนัก และลงมือปฎิบัติ เพื่อสามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิด ขึ้น

นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ Government Computer Emergency and Readiness Team หรือรู้จักกันดีในชื่อ G-CERT ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งในปีนี้ EGA ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการ G-CERT ทั้งในส่วนของการสัมมนาให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ และกำลังจะจัดโครงการอบรม “หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ 1” ขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคมนี้ โดยการที่ EGA ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โดยความพิเศษของงานในวันนี้คือทุกท่านจะได้ลงมือปฎิบัติจริง และจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการ โจมตีทางเครือข่าย หรือ ภัยคุกคามต่างๆให้กับหน่วยงานของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855356517867324.1073741848.542226425847003&type=3