EGA ส่งแผนมาตรฐานคลาวด์คอมพิวติ้งสู่เวทีอาเซียน หวังเกิดองค์กรคุมกรอบและนโยบายในระยะยาว


20 May 2558
1661

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อโครงการ "Study on Cloud Computing in ASEAN for ICT Framework and Policy Recommendation Initiative" เพื่อรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคลาวด์คอมพิวติ้งใน ประเทศสมาชิกอาเซียน และนำไปใช้ในการพัฒนา Framework และนโยบายทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป โดยมี นายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการบริหาร EGA ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA นำเสนอการพัฒนา Framework และนโยบายทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ร่วมกับตัวแทนจากกลุ่ม ASEAN และหัวข้อ Introduction to Cloud Computing Framework and Policy Study โดย ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายกษิติธร ภูภราดัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้จัดทำกรอบความคิดและการวางนโยบายในด้านคลาวด์คอมพิวติ้งระดับ ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อโครงการ Study on Cloud Computing in ASEAN for ICT Framework and Policy Recommendation Initiative โดยมี EGA เป็นองค์กรหลักที่นำเสนอผลการศึกษากรอบแนวคิดและการวางนโยบายในด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งต่อหน่วยงานทั้งผุ้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับประเทศไทยและเสนอต่อเวทีอาเซียนใน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ เป็นนโยบายร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วอาเซียนต่อไป

กรอบแนวคิดและการวางนโยบาย ที่ EGA นำเสนอประกอบด้วย 1) ASEAN Cloud Framework and Policy 2) Thailand Cloud Framework and Policy และ 3) Government Cloud Security Framework and Standard ทั้ง 3 ส่วนนี้

EGA ได้มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากลและการรักษาความปลอดภัยใน IaaS หรือ Infrastructure as a Service หรือการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริการแบบคลาวด์, PaaS หรือ Platform as a Service หรือ การให้บริการระบบปฏิบัติการในแบบต่างๆ สำหรับการบริการแบบคลาวด์ และ SaaS หรือ Software as a Service ซึ่งเป็นปลายทางของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในการให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งทั้งหมดทาง EGA ได้นำผลศึกษาจากประสบการณ์ของการทำคลาวด์ภาครัฐในประเทศไทย และการทำคลาวด์คอมพิวติ้งที่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นๆ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนากรอบแนวคิด

สำหรับการวางแนวนโยบายในการบริหารคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งจะหารือรอบแรกในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนจากทุกประเทศในอาเซียนจะมาทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่ง เพราะการกำหนดนโยบายร่วมกันนั้นอาจต้องประสบกับภูมิหลัง และแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน การหาจุดร่วมจึงยากกว่าข้อตกลงทางเทคนิค ซึ่งสามารถตั้งแนวทางและพิจารณาไปได้โดยทันที EGA คาดหวังว่า นโยบายร่วมกันด้านคลาวด์คอมพิวติ้งจะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา Framework และนโยบายทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนต่อไป ได้

“ผลที่ได้รับจากการหารือในเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้ก็คือ ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อทำการศึกษาวิจัยทั้งตัวเฟรมเวิร์คและนโยบาย อย่างจริงจัง โดยมีกรอบที่ไทยเสนอเป็นตัวตั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะสร้างองค์กรหรือชุมชนใหม่ขึ้นมา เช่นเดียวกับที่เกิด Cloud Security Alliance หรือ CSA ที่ดูแลด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ขึ้นมา” ดร.ศักดิ์กล่าวสรุป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855384944531148.1073741853.542226425847003&type=3