EGA เร่งจัดอบรมภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบปฎิบัติการ ภายใต้โครงการ G-CERT


20 May 2558
1269

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทาง สารสนเทศภาครัฐ หรือ Government Computer Emergency and Readiness Team หรือ G-CERT จัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบปฎิบัติการ: Introduction to Hardening Step” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติกล่าวโอวาทเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ให้เกียรติกล่าวโอวาทเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหน่วยงานภาครัฐ ในงานอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบปฎิบัติการ (Introduction to Hardening Step)” ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT) โดยได้เสริมถึงความสำคัญของการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของภาครัฐที่ให้บริการแก่ภาคประชาชน ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างมั่นคง เพื่อการก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงความตั้งใจในการผลักดันสายอาชีพด้านไอซีทีของภาครัฐ ให้มีความชัดเจน และได้ให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อจะได้ร่วมมือกันส่งมอบบริการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีความ มั่นคงปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ นางเมธินี ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์ประสาน งานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ Government Computer Emergency and Readiness Team หรือรู้จักกันดีในชื่อ G-CERT ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้ EGA จึงจัดฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐตระหนัก ถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โดยที่ผ่านมาทาง EGA มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมอบรมเชิงบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการซักซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Incident Drill) เพื่อเป็นการเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐได้มีการเตรียมพร้อม ในการรับมือกับการโจมตีทางเครือข่าย หรือ ภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855387304530912.1073741854.542226425847003&type=3