EGA ขับเคลื่อนนโยบายจัด Roadshow เดินหน้าต่อที่ จ.นครสวรรค์ เปิดประตูสู่ภาคเหนือเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อบริการประชาชน


20 May 2558
1596

EGA เดินหน้าจัดสัมมนาและโรดโชว์ โครงการ EGA Roadshow 2015 :e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ต่อที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ 2 ในปีนี้ หวังเปิดประตูสู่ภาคเหนือเชื่อมต่อ และบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้าน จ.นครสวรรค์ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีเชื่อมต่อทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ชู จุดเด่นฐานข้อมูลหลักเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด โดยงานนี้ได้จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมา ตามลำดับ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ EGA และเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ EGA ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อรับทราบมุมมองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้บริการจริงจาก EGA ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง  

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่สองต่อจากจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องฟอรั่ม บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี รวมทั้ง สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค กว่า 150 คน

โดยรูปแบบของงาน นอกจากจะมีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของ EGA แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของ EGA แบบ Showcase เช่น จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference, Government Cloud บริการคลาวด์ภาครัฐ Smart Citizen Info โดยนำเสนอตู้ Kiosk เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card, GAC หรือ Government Application Center แอพพลิเคชั่นที่เป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นภาครัฐ พร้อมทั้งยังมีบริการ EGA Counter Service จุดบริการให้คำปรึกษา และรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA ให้แก่ภาครัฐ ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนราชการระดับจังหวัดนั้น นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ของประเทศ เปรียบได้กับชิ้นจิ๊กซอว์ที่ต้องนำมาต่อรวมกันจึงจะเกิดเป็นภาพใหญ่อัน สมบูรณ์ ประกอบเข้ากับการบริหารงานของรัฐบาล และการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นเป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการ ประชาชน

โดยสิ่งที่นำเสนอในการจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า EGA มีการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน EGA ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปมากเพียงใด โดยมีโครงการที่สำคัญๆ เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) ซึ่งเปรียบเหมือนถนนที่จะทำให้ข้อมูลระบบทั้งหมดของภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งยังมีระบบการจัดการเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เพิ่มเติมทั้งความเร็วของแบนด์วิธ และการบริหารจัดการระบบให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GIN แล้วกว่า 3,108 หน่วยงานทั่วประเทศ และในปีพ.ศ. 2558 ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนการใช้งานเป็น 3,500 หน่วยงาน

ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันทาง EGA ได้มีการขยายระบบ เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะเข้าใช้ระบบมากขึ้น และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานใหม่ของ Cloud Security Alliance หรือ ซีเอสเอประเทศไทย 

ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 ล้านกว่าคนซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเชื่อม ต่อไปยังภาคเหนือและ ภาคกลาง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการของจังหวัด นครสวรรค์ จังหวัดได้ตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการรับแจ้งเหตุและตอบปัญหาต่างๆใน ภาคประชาชน การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 อำเภอ 130 ตำบล และ 1328 หมูบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 

ทางจังหวัดได้จัดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามแนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไว้ดังนี้ ปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด และเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การบริการในด้านต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงและบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ โดยการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และบูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติทางราชการ การสนับสนุนให้ส่วนราชการหน่วยงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมฯ เพื่อใช้ในการวางแผน และติดตามประเมินผล การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการประชาชนและลดค่าใช้จ่าย และการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาใช้ในการประชุมผู้บริหารของจังหวัด ลงระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดจะได้รับทราบถึงบริการต่างๆ ของ EGA เช่น บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ที่ปัจจุบันนับเป็นเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่องโยงข้อมูล ส่วนราชการ จากส่วนกลาง กระทรวง กรม ไปสู่ส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอได้ และยังต่อยอดบริการของเครือข่ายฯ ด้วยการถ่ายทอดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล หรือที่หน้างานท่านจะได้เห็นการนำเสนอ GIN Conference เพื่อประสานงานและสั่งข้อราชการจากส่วนกลางไปยังจังหวัดและอำเภอ ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

“กิจกรรมในงานสัมมนาในวันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในอนาคตจังหวัดนครสวรรค์ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้า การผลิตและเทคโนโลยี เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อม ทั้งทางด้านคมนาคม ทางด้าน เทคโนโลยี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมที่ สำคัญ ของภาคเหนือตอนล่างซึ่งงานด้าน ICT เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดได้อย่างดี”นายชยพลกล่าว

EGA Roadshow 2015 : e-Government for All มีกำหนดจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน และจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ตามลำดับ ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ทาง www.ega.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855389651197344.1073741855.542226425847003&type=3