EGA เร่งลงพื้นที่สงขลา ติดตามบริการ และรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ


20 May 2558
947

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานผู้ใช้บริการของ EGA สงขลา ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐจาก ๓ จังหวัดเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง จัดโดยสถาบันบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

การดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาค รัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งต่อไป EGA จะดำเนินการลงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลำดับ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855392631197046.1073741856.542226425847003&type=3