ซีเอสเอประเทศไทยจับมือม.มหิดล และเอชพี รุกหนักสร้างคนรับคลาวด์คอมพิวติ้ง


20 May 2558
1179

Cloud Security Alliance Thailand Association (CSA Thailand Chapter) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในฐานะหน่วยงานก่อตั้งและบริหาร CSA ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “บันทึกความเข้าใจระหว่าง CSA-มหิดล-HP คลาวด์คอมพิวติ้งและระบบรักษาความปลอดภัยไทยในปัจจุบัน” ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ CSA ประเทศไทยและสองหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและเอกชนที่มีบทบาทต่อการสร้างสภาพ แวดล้อม หรือ ecosystem ของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในเมืองไทย โดยมี ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นายอะลอยเชียส เชง (Aloysius Cheang) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ CSA เอเชียแปซิฟิค ให้เกียรติแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Panorama Room III โรงแรม Amari Boulevard Bangkok

สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้กล่าวถึง สถานการณ์ของคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ทิศทางของการดำเนินการของ CSA ประเทศไทย ต่อการวางรากฐานระบบความปลอดภัยบนคลาวด์คอมพิวติ้ง และรายละเอียดการทำบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันของทั้งสาม หน่วยงาน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในฐานะประธานกลุ่มพันธมิตรระบบรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง ประเทศไทย หรือ Cloud Security Alliance Thailand Association (CSA Thailand Chapter) เปิดเผยว่า จากการเติบโตของการใช้งานระบบคลาวด์คอม   พิวติ้งทั้งในภาครัฐและเอกชนในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนสูงขึ้นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันจำนวนบุคลากรที่จะดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์กลับมี จำนวนสวนทาง และมีความต้องการของตลาดมากขึ้นในช่วงนี้ ดังนั้นทั้ง EGA และ CSA Thailand จึงต้องเร่งสร้างคนที่ผ่าน Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) ให้ออกมารองรับตลาดได้อย่างทันท่วงที

โดยในแผนระยะสั้นนั้นทาง CSA Thailand จะร่วมทำบันทึกความเข้าใจสองฉบับ คือ ฉบับแรกจะเป็นการสร้างบุคลากรผ่านหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นการทำสัญญาสามฝ่ายคือ CSA Thailand, CSA เอเชียแปซิฟิค และมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนฉบับที่สองจะเป็นการทำสัญญาสองฝ่ายคือ CSA Thailand และ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) หรือ HP ซึ่งจะเป็นการฝึกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีอยู่แล้วให้ผ่านใบประกาศระดับสูง

“ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานคือทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และ HP ถือเป็นกลุ่มบุกเบิกทางด้านคลาวด์คอม   พิวติ้งในประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ และสาธารณูปโภคทางด้านคลาวด์ที่ดีที่สุดในขณะนี้ ขณะที่ CSA Thailand มีโครงข่ายผู้ใช้งานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีโครงข่ายบุคลากรในระดับภูมิภาคที่ดีที่สุด ดังนั้นการจับมือครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคลาวด์คอมพิวติ้งในระยะยาว ของไทยต่อไป” ดร.ศักดิ์ กล่าว

ความร่วมมือของ CSA กับ มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาของม.หมิดลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ CSA ทั้งในระดับของประเทศไทยและในระดับของภูมิภาคได้ทันที และยังสามารถเข้าฝึกงานกับองค์กรสมาชิกของ CSA นอกจากนั้นทาง CSA จะเข้าไปช่วยเหลือด้านการจัดหลักสูตรทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ใน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดความทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา

ในส่วนของ HP นั้น ที่ผ่านมาถือเป็นองค์กรหลักทางด้านการฝึกอบรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยบน คลาวด์ของ CSA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอยู่แล้ว และในประเทศไทย HP ถือว่าเป็นองค์กรที่มีห้องฝึกอบรมทางด้านนี้ที่พร้อมที่สุด รวมถึง HP สามารถจัดหลักสูตรอบรม CCSK ได้อยู่แล้ว ดังนั้นการทำบันทึกความเข้าใจกับ HP ของ CSA เท่ากับเป็นการจับคู่ที่ถูกต้อง โดย CSA จะผลักดันผู้ที่ใช้คลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่อยู่ในกลุ่ม CSA และในกลุ่มคลาวด์ภาครัฐ มาฝึกอบรมเพื่อให้ผ่านหลักสูตร CCSK ให้มากขึ้นกว่าเดิม 100% ในปีนี้ให้ได้

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ Government Cloud หรือ G-Cloud ที่ดำเนินการโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เพิ่มมากขึ้น จากเดิมในปี 2555 มีระบบของหน่วยงานภาครัฐบน G-Cloud 58 ระบบ ในปัจจุบัน ปี 2558 มีระบบของหน่วยงานภาครัฐบน G-Cloud ถึง 538 ระบบ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น โดย EGA มีแผนส่งเสริมให้มีระบบงานภาครัฐบน G-Cloud ไม่ต่ำกว่า 550 ระบบในปีงบประมาณนี้ แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเทคโนโลยีมีการขยายตัวทั้งใน ภาครัฐและเอกชนอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก

นายอะลอยเชียส เชง (Aloysius Cheang) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ CSA เอเชียแปซิฟิค เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ผ่านการสอบรับรอง Certificate Cloud  Security Knowledge (CCSK) จำนวน 2 คน โดยผู้ทีผ่านจำเป็นต้องได้รับการอบรมจาก CSA เอเชียแปซิฟิค เนื่องจากประเทศไทยไม่มีผู้อบรมโดยตรง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจะพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ การขยายตัวของเทคโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และขยายองค์ความรู้ให้กระจายลงสู่ภาคอุตสาหกรรมที่จะใช้ระบบคลาวด์คอม พิวติ้งมากขึ้น เพื่อทำให้มาตรฐานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งต่อจากนี้ไปจะมีทั้งหลักสูตรจากทางมหาวิทยาลัย และหลักสูตรของภาคเอกชน บุคลากรในประเทศไทยจะประหยัดงบประมาณในการสร้างคนด้านนี้ได้อีกจำนวนมาก

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ CSA เอเชียแปซิฟิค และ CSA ประเทศไทยครั้งนี้จะทำให้หลักสูตรด้านคลาวด์คอม    พิวติ้งของมหาวิทยาลัยมหิดลเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น จากเดิมที่การสร้างนักศึกษาให้เกิดความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการเขียนโปรแกรม การบริหาร และอื่นๆ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำเป็นต้องมีหลัก สูตรเฉพาะ และต้องการการฝึกฝนเป็นพิเศษยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรโดยตรงขึ้นมา ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้การพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านนี้มารองรับ จะมีจำนวนที่แน่นอนในแต่ละปี และสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ในทันที

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) หรือ HP เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา HP ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม Cloud Security Alliance (CSA) ในระดับเอเชียแปซิฟิคให้เป็น Cloud Security Alliance (CSA) Master Training Program ซึ่งสามารถจัดการฝึกอบรม CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) ให้กับบุคลากรทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2556

ดังนั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านความปลอดภัยระบบคลาวคอมพิวติ้งทาง HP จึงได้ร่วมมือกับสมาคม CSA Thailand Chapter โดย HP จะจัดการอบรม CCSK โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้งมาถ่ายทอดความ รู้ โดยผ่านสมาคม CSA Thailand Chapter เริ่มอบรมครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ประกอบด้วยพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง

โดยมีเนื้อหาระบบความปลอดภัยในคลาวด์ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม (Architecture), ธรรมาภิบาล (Governance), การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance), การดำเนินการ (Operation), การเข้ารหัส (Encryption) และ การจัดการเสมือน (Virtualization) นอกจากนั้นจะมีการปฏิบัติการทดสอบการทำงานการรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอม พิวติ้ง โดยจะได้จัดทำระบบคลาวด์ให้กับองค์กรและได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855402027862773.1073741859.542226425847003&type=3