สัมมนา พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘


20 May 2558
1010

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ บริการ Government Application Center หรือ GAC และ บริการ Citizen Smart Info ในงานประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และราคาถูก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกว่า ๙๐๐ คน

การประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สำนักงาน ก.พ.ร.จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ส่วนราชการ โดยนอกจากจะเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ แล้วยังมีการอธิบายแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ สามารถจัดทำคู่มือได้อย่างถูกต้องและเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ และสำนักงาน ก.พ.ร.จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพระราชบัญญัติฯ ในส่วนภูมิภาคให้กับจังหวัดต่างๆ โดยดำเนินการใน ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และภาคกลาง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รวมถึงจะมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา ๒๐ กระทรวง และ ๗๖ จังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับร่างคู่มือสำหรับประชาชนที่หน่วยงานได้จัด ทำไว้เบื้องต้นต่อไป

สำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ในงานประชุมสัมมนานี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและติดตามงานบริการ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ต้อนรับและนำเสนอผลงานบริการ Government Application Center หรือ GAC ที่เป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ในรูปแบบของ Mobile Applications ที่สะดวกรวดเร็วสู่ภาคประชาชน และบริการ Citizen Smart Info คีออสค์ในการให้บริการประชาชน ที่เป็นการบริการข้อมูลประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท หรือ Smart Card เพียงใบเดียว ที่จะทำให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855439807858995.1073741868.542226425847003&type=3