บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติ สนองมติคณะรัฐมนตรี


19 May 2558
85

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) หรือ CEO (Chief Executive Officer ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ (ICT 2020) ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้ ICT

เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรม

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมตลอดถึงการ

นำไปใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงปฏิบัติตามมติดังกล่าวโดยการจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” ขึ้น ซึ่งกำหนดจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  ประกอบด้วย การอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี) จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน) และ การสัมมนาและมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง โดยมี  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ การบริหารงานภาครัฐตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทยในครั้งนี้ และกล่าวรายงานโครงการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดย  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหาร จัดการภายในองค์กรและการนำข้อมูลทางสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิด ความถูกต้องและรวดเร็ว และ เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร จัดการงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ ขององค์กรรวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การ บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย และ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล ช่วยในการตัดสินใจตามมาตรฐานสากล ตลอดจน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรเข้ารับการอบรมหลัก สูตรดังกล่าว จำนวน ๒๕ ท่าน

สำหรับการอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นี้ กล่าวถึง หัวข้อ “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และยุทธศาสตร์และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ” โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ่งมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย นิยามและวิวัฒนาการของไอซีที อินเทอร์เน็ต: กุญแจเปิดประตูสู่สังคมสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม การแข่งขันในเวทีโลก: ประเทศไทยอยู่ตรงไหน? การพัฒนานโยบายไอซีทีของประเทศไทย: หน้าที่ใคร? และ การบริหารจัดการระบบไอทีด้วยไอทีภิบาล (IT Governance)

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กล่าวถึง หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสู่เวทีอาเชียน และเวทีโลก” โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ซึ่งมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์ การบริหารงานภาครัฐตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Roadmap) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๓ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กล่าวถึง หัวข้อ “Key Success factor ในการ Implement โครงการ e-Government” โดย คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ์

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ กล่าวถึง หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการองค์กร” โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๕ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ กล่าวถึง หัวข้อ “บริหารองค์กรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๖ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการ “ศึกษาดูงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Management Cockpit Room 

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๗ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นการ “ศึกษาดูงานต่างประเทศ” (๘ วัน) จำนวน ๒ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

การอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๘ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กล่าวถึง หัวข้อ “นำเสนอแนวคิดแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

และการอบรมหลักสูตรครั้งที่ ๙ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที 

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า “ทุกท่านในที่นี้ ล้วนอยู่ในฐานะตำแหน่งสำคัญที่มีบทบาทของการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และ วางแผนในองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจขององค์กร ในอันที่จะให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญมากนั้นคือ ไอซีทีได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและฟลิกฟื้นทั้งองค์กรและประเทศชาติ ของเรา กระทรวงฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีไอซีทีมาพัฒนาการให้บริการ การสร้างความผูกพันกับพี่น้องประชาชาชน ทำให้ทราบความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของประชาชาชนผ่านทางรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกเลิกวิธีปฏิบัติเก่าๆ ที่ไม่ทันสมัย ขาดประสิทธิภาพ และ เป็นอุปสรรคในการไทำงาน 

อย่างไรก็ดี หัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบการปฏิบัติงานภาครัฐสำหรับให้บริการพี่น้องประชา ชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน นั้น ขอย้ำว่า เรายึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างสังคมสารสนเทศ หรือe-Government for the People

ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations e-Government Readiness รายงานว่า องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการผลักดันให้ประเทศมีอับดับที่ดีขึ้นคือต้อง เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน แปลง กำหนดนโยบายการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารด้านไอซีทีให้มีความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดการบริหารงาน แบบบูรณาการโดยอาศัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ด้านไอซีที จากหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านไอซีที ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีขนาดและทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ในที่สุดจะทำให้องค์กร และ ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.631730033532017.1073741905.100000850770441&type=1