สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบ e-Logistic เพื่อธุรกิจ SMEs ไทย


16 March 2558
481

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “ECIT: SMEs IT Summit 2011” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (ECIT) ซึ่ง EGA ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนกรมศุลกากรและส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการให้ การจัดตั้ง National Single Window (NSW) แล้วเสร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2554 – 2558

เอกสารแนบ

1

EGA_eLogistic

217 ครั้ง