สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงไอซีที จัดการอบรมแนวทางการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 สู่ IPv6


16 March 2558
1178

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2554 ทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก IPv4 สู่การใช้งาน IPv6 ที่ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีการเชิญหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการใช้งาน IPv6 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน คือ

 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม
 • กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • เข้ามารับการอบรมวิธีการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไป IPv6 โดยเริ่มจากทฤษฎีที่เป็นภาพรวมของ IPv6, รูปแบบ, การนำมาใช้ร่วมกับ IPv4, การจัดสรรหมายเลข IP Address รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของ EGA ด้าน IPv6 พร้อมจัดทำเอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่จะทำให้เกิดการใช้งาน IPv6 อย่างเป็นรูปธรรม

  โดยท่านสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง http://www.facebook.com/IPv6Thailand
  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้ที่ http://ipv6.ega.or.th/node/6