สัมมนาพิเศษ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ…ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย


16 March 2558
25

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กำกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ…ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย”เมื่อ วันพุธที่ 14  ธันวาคม 2554  ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ การให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

ในงานสัมมนาดังกล่าวท่าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญในการวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนงานทุกส่วน งานของภาครัฐในการให้บริการประชาชน จากนั้นจะเป็นการในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” โดยนางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอกฏหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐได้อย่างไร และได้รับความร่วมมือจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI Group Thailand) ได้ส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในเรื่อง “ทิศทางการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม ISO/IEC 27001 กับองค์กรภาครัฐ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล