Aor Bor Tor SUMMIT 2012


16 March 2558
564

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ AOR BOR TOR Summit 2012 โดยความร่วมมือของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังให้มีเวทีของการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่จะให้ผู้บริหารระดับสูง ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผุ้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท้องถิ่น ได้เข้าถึงประสบการณ์จริงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ระดับ Hardware และ Software ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ