Cloud Computing:Transform Vision and Technology to New Paradigm


16 March 2558
23

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Government Cloud Services ในรายละเอียดของบริการ Cloud Computing ในภาครัฐที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างพื้นฐานของ Government Data Centerซึ่งกระทรวงไอซีทีมีนโยบายให้เป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐานและรองรับระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานในรูปออนไลน์เรียลไทม์ซึ่งการให้บริการ Government Cloud Services จะมีรูปแบบอย่างไร มีการให้บริการอย่างไร พร้อมความคืบหน้าของโครงการนำร่อง ในงานสัมมนา Cloud Computing:Transform Vision and Technology to New Paradigm ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 29 กุมภาพันธ์ 2555