สรอ. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดออกแบบ Back Office


16 March 2558
130

สรอ. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดออกแบบ Back Office

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ครั้งที่ ๑โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ขึ้นที่ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์กรุงเทพฯโดยกล่าวถึงผลการศึกษาและสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุขผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานความเป็น มาของโครงการดังกล่าวว่า “การพัฒนาระบบ Back Office นี้ ได้ดำเนินการตามกรอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๐) เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการภาครัฐให้มีผลสนองตอบต่อประชาชนที่ดียิ่ง ขึ้น โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีข้อเสนอให้กำหนดยุทธศาสตร์การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานราชการให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ Back Office ต้องสามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแนวทางความ ร่วมมือและกรอบการดำเนินงานไว้หลายขั้นตอน ซึ่งการประชุมสัมมนาในวันนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนตามกรอบการดำเนินงานดังกล่าว โดยให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะได้นำข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมสัมมนาในวันนี้ไปทบทวนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการ บริหารภาครัฐแนวใหม่ และนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความชัดเจน รัดกุมและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถบูรณาการระบบบริหารราชการทั่วทั้งองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้”

โดยนายวรพัฒน์ ทิวถนอมรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวว่า “ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ หรือ ระบบ Back Office จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดระบบสารสนเทศกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระบบงานภาครัฐสำหรับบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็น เครื่องมือของการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ”

เอกสารแนบ

1

img_e2f32c03288bc0c1c3f796d288c7e994

7 ครั้ง
2

img_3272edb397222a34ff3a0930f33e24a0

2 ครั้ง
3

img_3d76ec48ac394ec0cb5b662b1f805e51

1 ครั้ง
4

img_4f2f06a72cc7dd734cd25bbe36d3b458

1 ครั้ง
5

img_221578bb93efea15aefea0ab522cf34c

3 ครั้ง