สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดติวสอบ IT Passport


16 March 2558
527

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดติวสอบ IT Passport (มาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination (ITPE))ให้กับ ๑๐๐ ข้าราชการไอทีภาครัฐเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มตัว ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination (ITPE)เป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งเป็น Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) ในการผลักดันให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอม รับในระดับภูมิภาค Information Technology Professional Engineering: ITPE โดยภาคีสมาชิก Information Technology Professional Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงานไอทีและ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหาคัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีทีได้อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ได้ที่
http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=96
  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194423427342771.41428.173053152813132&type=1