การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ


16 March 2558
551

การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นก ลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อร่วมกันกำหนดเนื้อหา ข้อกำหนด คุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

 • องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • สำนักงานประกันสังคม สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชมรูปบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.366857193352637.78587.100000850770441&type=1&notif_t=like