ทดสอบความรู้ระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีที ITPE (IT Passport Examination )


16 March 2558
676

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ NSTDA Academy ได้จัดทดสอบความรู้ระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีที ITPE (IT Passport Examination ) ให้กับบุคลากรไอซีทีภาครัฐจำนวน 100 ท่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไอซีทีภาครัฐให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งทำการสอบพร้อมกันกับประเทศในกลุ่มอาเชียน อาทิ เวียตนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ณ กระทรวงไอซีที