สัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ


16 March 2558
434

สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อร่วมกันกำหนดเนื้อหา ข้อกำหนด คุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
การประปานครหลวง
กรมทางหลวง
กรมการจัดหางาน
กองทัพอากาศ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ
บ. ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจับและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กรมที่ดิน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
การเคหะแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.342562402463923.85930.100001304977823&type=1

สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อร่วมกันกำหนดเนื้อหา ข้อกำหนด คุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบ
บราชการ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
การประปานครหลวง
กรมทางหลวง
กรมการจัดหางาน
กองทัพอากาศ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ
บ. ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจับและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กรมที่ดิน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
การเคหะแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.342562402463923.85930.100001304977823&type=1